ילש יחצל

ינא וליפאו םישגרנ דואמ ונאו ל"הצל סייגתמ התא 15/3/1999 -ב
סיסבב ךרקבל אובל יתיצר ךכ לכ ךיא חכשא אל ,םינפבמ דעור
רדתסהל ול ןת , לייח רבכ אוה" , יילע הרסא אמאו ןוימו הטילק
םוימ ךממ הנולת יתעמש אל .הרמא "ול רוזע ,ךממ שקבי םאו
וא רוסחמ, ןןבלע לע תננולתה אל , ךילע רבוע המ יתעדיו תסייגתהש
. רחא ישוק לכ
ךניב הזה רוביחל גואדל יל תמרג ךכ לכ שיגרו קנופמ תייהש התאו
טאל לכוא התאו ןמז ךל שיש הדבועהמ יתגאד דימת , אבצה ןיבל
תואלת לכ תא רובעת ךיא יתעדי אל ,והשמ חכוש םג םימעפלו
תעדוהו יתוא תעתפה יחצ התא , םינמזה תוחולב הדימעהו תונוריטה
ן"החלפב התאו לגעמ תרגס יכ ךממ ונעמש אלש םימי 3 רובעכ ונל
יתיאר, ולוכ םלועב ינממ רשואמו האג היה אל, הדומ ינא . יתעבג
. אבצהמ יירבח יניעל ךב ץיוושמ ינא ךיא יחור יניעב
יתבשח ךכ ןנוחמ יאקיסומ , ךידומילב ןייטצמ , ךינפ לע דימת ךויח
שקבמו רשפאש בוט יכה לכה תושעל שפחמ . ךנומיאב םג היהי
.ראשהמ רתוי דומלל " תוכיא ןמזב"
ותוא, ולוכ םלועבו תוחרזאל ךירבחב , הדיחיל ךירבחב האג תייה
.ךתוא קביח םלועהו הבהאב תקביח
אבא" עיגרהל יל תרמאשכ ביבא לתב תיזכרמה הנחתב ךממ יתדרפנ
" ירות וישכעו םש תייה , גאוד התא המ ,
תמלענ התאו העדגנש תוימיטפוא תואלמ ויה תונורחאה ךיתולימ
, הינשב
טעמכ 14:45 העשב ישיש םוי 11/2/2000 -ב ..תכלמ ודמע ונייחו
.ןונבלב רופובה בצומב תגרהנש ירחא םייתעש


אבא םלועל ךלש